Regulamin

Regulamin sklepu internetowego oknaostroda.pl 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.oknaostroda.pl
 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.oknaostroda.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą WOJCIECH PASIEROWSKI PPHU DOBRE OKNA, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Umowa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 za zm.);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia Ogólne

2.1.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.oknaostroda.pl

2.2.Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3.Sklep internetowy, działający pod adresem www.oknaostroda.pl , prowadzony jest przez firmę :
WOJCIECH PASIEROWSKI PPHU DOBRE OKNA
NIP : 7410012288 
Adres: 14-100 Ostróda , ul. Hurtowa 12
REGON : 510252913

2.4.Niniejszy regulamin określa w szczególności:
a) Warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego
b) Zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego

2.5.W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.6.Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.oknaostroda.pl

2.7.Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.8. Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność WOJCIECH PASIEROWSKI PPHU DOBRE OKNA i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny)

III. Warunki uczestnictwa w zakupach

3.1. Aby dokonać zakupów Klient powinien złożyć zamówienie w Sklepie internetowym, bez potrzeby zakładania konta

3.2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.3.Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. a) Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających Dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
 2. b) Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 3. c) Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
 4. d) Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla WOJCIECH PASIEROWSKI PPHU DOBRE OKNA
 5. e) Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

4.1.W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.oknaostroda.pl  , dokonać wyboru produktu(ów), podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2.Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3.W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4.Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie to będzie zawierać informacje dotyczące:

 1. a) Przedmiotu zamówienia;
 2. b) Jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 3. c) Wybranej metody płatności
 4. d) Wybranego sposobu dostawy

4.5.W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”

4.6.Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z WOJCIECH PASIEROWSKI PPHU DOBRE OKNA umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7.Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

4.8.Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 4.8

4.9.Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa i finalizacja zakupu

5.1.Dostawa Towarów – możliwy jest tylko odbiór osobisty w miejscu prowadzonej działalności : 14-100 Ostróda , UL. Hurtowa 12.

5.3. Termin realizacji zamówienia jest ustalany bezpośrednio z osobą odpowiedzialną za dane zamówienie. Jest to ustalane za pomocą drogi elektronicznej lub telefonicznej. Po założeniu zamówienia osoba odpowiedzialna za zamówienie skontaktuję się z Państwem w celu ustalenia szczegółów oraz potwierdzenia zamówienia.

5.4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia Zamówienia wraz ze specyfikacją Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar paragonu fiskalnego lub faktury.

VI. Ceny i metody płatności

6.1.Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki i podatki.

6.2.Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za Zamówienie:

 1. a) Zwykłym przelewem bankowym na konto: 
 2. b) Za pośrednictwem systemu PayU

VII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

7.1. WOJCIECH PASIEROWSKI PPHU DOBRE OKNA podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

7.2.Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić WOJCIECH PASIEROWSKI PPHU DOBRE OKNA wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

7.3.Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres e-mail: oknaostroda@wp.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego: www.oknaostroda.pl
7.4 Anulacja zamówienia możliwa jest do 48 godzin po jej złożeniu, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z firmą. W razie chęci zmiany zamówienia lub jej składowych, prosimy postępować jak wyżej opisane.

VIII. Postanowienia końcowe

8.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy WOJCIECH PASIEROWSKI PPHU DOBRE OKNA a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

8.2. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy WOJCIECH PASIEROWSKI PPHU DOBRE OKNA a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę WOJCIECH PASIEROWSKI PPHU DOBRE OKNA

8.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

8.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie serwisu www.oknaostroda.pl

0
  0
  Koszyk
  Koszyk jest pustyWróć do sklepu
  Call Now Button